Wie zijn wij

Op de foto:
Van Links naar Rechts: Paul van Vugt, Marga van Acht, Angela Habraken, Marjolein van Acht (secretaris), Melanie van Gelderen (penningmeester), Wendy van Vugt, Janneke van den Berg, Ilse van den Berk, Dianne Kapteijns, Marjon van Acht, Marian van de Ven (namens team), Babet Frissen en Elke van Liempd (voorzitter)

 

Bedankt!

Voor de vakantie heeft de ouderraad een oproep geplaatst om leden te werven.

Nu in het nieuwe schooljaar kunnen wij u laten weten dat hier gehoor aan is gegeven waardoor we u kunnen melden dat we 6 nieuwe aanmeldingen hebben ontvangen.

Binnenkort worden ze in de nieuwsbrief aan u voorgesteld.

De ouderraad heeft op dit moment geen vacature, maar als u toch graag wilt deelnemen aan een activiteit dan kunt u dit ons laten weten via or@bsdommelrode.nl

 

Ouderraad Basisschool Dommelrode 
Bij de aanmelding van uw kind op basisschool Dommelrode worden de ouder(s)/ verzorger(s) automatisch lid van de Oudervereniging. De Oudervereniging wordt bestuurd door de Ouderraad. Deze bestaat uit maximaal 11 leden. Samen met de Medezeggenschapsraad behartigt de Ouderraad de belangen van alle ouder(s)/verzorger(s).
De Ouderraad heeft haar verantwoordelijkheden beschreven in een reglement. Dit ligt ter inzage in de leeskast voor ouder(s)/verzorger(s) en is ook op te vragen bij de secretaris. De Ouderraad vergadert 5 keer per jaar. Deze vergadering is openbaar. Een vast teamlid woont de vergaderingen bij. 
Uit praktisch oogpunt is door de Ouderraad besloten nieuwe OR-leden officieel te laten aantreden bij aanvang van het schooljaar. In verband met de beperkte belangstelling tijdens een ALV zal deze als zodanig komen te vervallen en zal het aanstellen en/of aftreden van OR-leden, het bespreken van de jaarstukken en cijfers tezamen vallen met de 2e reguliere OR-vergadering van het schooljaar. (medio oktober/november)
De leden zijn niet groepsgebonden en zijn na een periode van vier jaar herkiesbaar. De ouderraad heeft haar verantwoordelijkheden omschreven in statuten en een reglement. 
Deze liggen in de leeskast op school en zijn ook nog op te vragen bij de secretaris; or@bsdommelrode.nl.

 

Samenstelling nieuwe ouderraad (vanaf oktober 2017):

Voorzitter:              Elke van Liempd

Secretaris:               Marjolein van Acht

Penningmeester:   Melanie van Gelderen

Lid:         Marga van Acht

Lid:        Ilse van den Berk

Lid:        Paul van Vugt

Lid:        Wendy van Vugt

Lid:        Dianne Kapteijns

Lid:         Angela Habraken

Lid:         Janneke van den Berg

Lid:        Marjon van Acht

Lid:        Babet Frissen

 

Ouderbijdrage
Het basisonderwijs wordt in Nederland door de overheid betaald uit belastinggelden. Scholen mogen ouder(s)/verzorger(s) vragen aan bepaalde activiteiten mee te betalen: de zogenaamde ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Scholen mogen een kind niet weigeren als ouder(s)/verzorger(s) de bijdrage niet willen of kunnen betalen. Naast de vrijwillige bijdrage vragen wij u ook een bijdrage voor de schoolreis en het schoolkamp (groep 8). Wanneer deze bijdrage niet betaald is, kan het zo zijn dat een kind niet mee kan doen aan deze activiteit(en). De school blijft dan wel verantwoordelijk voor de opvang van het kind.

Voor financieel minder draagkrachtige ouder(s)/verzorger(s) bestaat de mogelijkheid om de bijdrage aan schoolactiviteiten te declareren bij de gemeente. U kunt meer informatie hierover verkrijgen bij de gemeente. U kunt een extra bijdrage aanvragen voor duurdere activiteiten zoals schoolkamp (groep 8), schoolreis etc.

De bijdrage voor de oudervereniging bestaat uit de volgende onderdelen:

·         Contributie aan de oudervereniging;

·         Diverse schoolactiviteiten (sinterklaas, kerst- en paasviering, carnaval enz.).

De hoogte van de ouderbijdrage wordt in de algemene jaarvergadering van de oudervereniging medio oktober/november telkens opnieuw vastgesteld. Dit wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief.

 

Actie oud papier 
Al jarenlang zamelt de oudervereniging oud papier in. 1x per maand, op zaterdag, staan vanaf 9.00 uur twee papiercontainers op de parkeerplaats bij sporthal De Streepen. Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn ouder(s)/verzorger(s) aanwezig om het papier in ontvangst te nemen. Bij inlevering van oud papier krijgt uw kind lootjes.

 

De oud papieractie krijgt een vervolg.

Afgelopen schooljaar is deze oud papier actie een enorm succes gebleken. Daarom is besloten om dit jaar opnieuw de oud papier actie te houden. De opbrengsten zijn dit schooljaar nog voor de renovatie speelplaats.

Breng zoveel mogelijk oud papier naar de containers op de parkeerplaats bij sporthal de Streepen. De kinderen krijgen lootjes. Deze lootjes kunnen per klas in de daarvoor bestemde koker worden gestopt. Aan het einde van het schooljaar gaat de ouderraad tellen welke klas de meeste lootjes heeft en wordt hiervoor beloond! NIEUW! 2 prijswinnaars. Eén winnende klas uit de groepen 1 t/m 4 en De Verbinding én een winnende klas uit de groepen 5 t/m 8 worden beloond.

Wij zijn benieuwd welke klas het meeste oud papier kan inzamelen 

Inzameldatums oud papier

2017   2 september – 7 oktober – 4 november – 2 december

2018   6 januari – 3 februari – 3 maart – 7 april – 5 mei - 2 juni – 7 juli
Dit zijn allemaal zaterdagen, van 10-12:00 uur
 

Kledinginzameling
2 x per jaar wordt kleding ingezameld op Basisschool Dommelrode. Alle zakken kleding worden in containers verzameld, gewogen en per kilo prijs uitbetaald door Reshare. De schoolleiding en ouderraad hopen dat u aan deze inzameling wilt mee doen. Het is natuurlijk ook handig om familie, vrienden, kennissen en buren te informeren over deze doorlopende actie.

De kledinginzameling is op maandag 6 november van 18:30 tot 19:30 uur en dinsdag 7 november van 8:00 tot 9:00 uur. De tweede inzameling is op 16 en 17 april 2018.

De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan diverse activiteiten voor de leerlingen van onze school.

 

Opgeven voor hulp bij activiteiten
U kunt zich voor één of meer werkgroepen aanmelden. Voor het versieren van school, helpen bij het oud papier en andere activiteiten van school. U wordt t.z.t. op de hoogte gebracht van data en tijd. Wanneer u zich aanmeldt, rekent de werkgroep op uw hulp.

 

De Ouderraad

 

Algemene Ledenvergadering OR 2018

Beste ouders,

Op 5 november aanstaande staat de Algemene Ledenvergadering van de OR gepland. Hiervoor zijn vanaf nu de stukken in te zien middels onderstaande bijlagen. Het financiële verslag is op te vragen bij onze penningmeester en secretaris. Hiervoor kunt u mailen naar or@bsdommelrode.nl.

Graag tot ziens op de ALV.

 

Jaarverslag 2017-2018

Verslag oud papier 2017-2018

Verslag speelplaats 2018