Schooltijden-vrije dagen

Schooltijden

Voor alle kinderen gelden de volgende schooltijden:

 • Maandag 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.00 uur tot 15.00 uur
 • Dinsdag 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.00 uur tot 15.00 uur
 • Woensdag 8.30 uur tot 12.15 uur
 • Donderdag 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.00 uur tot 15.00 uur
 • Vrijdag 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.00 uur tot 15.00 uur

Groep 1 is op vrijdag vrij, groep 2 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

De inlooptijden

Ochtend:

 • Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het schoolplein.
 • Om 8.25 uur gaat de bel en moeten de kinderen naar binnen.
 • Om 8.30 uur beginnen de lessen.

Middag:

 • Vanaf 12.50 uur is er toezicht op het schoolplein.
 • Om 12.55 uur gaat de bel en moeten de kinderen naar binnen.
 • Om 13.00 uur beginnen de lessen.


Vakanties en vrije dagen

Vakanties:

 

Ø  Herfstvakantie               maandag 15 oktober 2018 t/m vrijdag 19 oktober 2018

Ø  Kerstvakantie                 maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 04 januari 2019

Ø  Voorjaarsvakantie         maandag 04 maart 2019 t/m vrijdag 08 maart 2019

Ø  Meivakantie                    maandag 22 april 2019 t/m vrijdag 03 mei 2019

Ø  Zomervakantie               maandag 8 juli 2019 t/m vrijdag 16 augustus 2019

 

Vrije (mid)dagen voor leerlingen:

 

Ø  Kerstviering wordt gehouden op vrijdag 21 december (overdag). Leerlingen hebben dan continurooster.

(De groep-1 leerlingen zijn ook van harte welkom op deze ochtend)

Ø  2e Paasdag                           maandag 22 april 2019 (valt in de meivakantie)

Ø  Hemelvaart                          donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019

Ø  2e Pinksterdag                    maandag 10 juni 2019

Ø  Laatste schoolmiddag        vrijdag 5 juli 2019 vanaf 12.00 uur

 

Continurooster - studiedagen - instroom kleuters

Continuroosterdagen

 

Op de vrijdagen voorafgaande aan een vakantie houden we een continurooster. Op deze manier komen we tegemoet aan de ouders die vroeger naar hun vakantieadres willen vertrekken. Op deze dagen eten de kinderen van groep 5 t/m 8 op school hun meegebrachte lunchpakket op. Om 14.00 uur zijn zij vrij. De onderbouw heeft de normale schooltijd, zij zijn dus om 12.00 uur uit.

Op de laatste schooldag voor de zomervakantie (5 juli 2019) zijn ALLE kinderen om 12.00 uur uit.

 

Het betreft:

vrijdag 12 oktober 2018                    vrijdag 1 maart 2019                        

vrijdag 21 december 2018                vrijdag 19 april 2019         


Studiedagen/middagen

Donderdag                           4 oktober 2018              hele dag                 groep 1 t/m 8 vrij

Donderdag                           6 december 2018          hele dag                 groep 1 t/m 8 vrij

Donderdag                          17 januari 2019              middag                   groep 1 t/m 8 vrij

Donderdag                           28 februari 2019           middag                   groep 1 t/m 8 vrij

Dinsdag                                 2 april 2019                   middag                  groep 1 t/m 8 vrij

Donderdag                           16 mei 2019                   middag                   groep 1 t/m 8 vrij

Dinsdag                                 18 juni 2019                   middag                   groep 1 t/m 8 vrij

 

 

De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden.
De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website.
Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school.
Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen. 

 

Instroomdagen kleuters:

 • De kinderen die t/m 1 oktober instromen in groep 1 mogen vooraf aan de instroomdatum (de eerstvolgende schooldag na de 4e verjaardag) 8 dagdelen naar school komen. De dagen worden in overleg met de leerkracht vastgesteld. Op de eerste schooldag, 28 augustus 2017, verwachten wij ook de kinderen die binnen 14 dagen 4 jaar worden.
 • De kinderen die na 1 oktober 4 jaar worden en instromen in groep 1, mogen op de dag nadat ze 4 jaar zijn geworden hele dagen naar school komen. 
  Vooraf mogen zij 8 aaneengesloten ochtenden mee komen draaien in de groep. De leerkracht neemt hierover contact op met de ouders.